หน้าแรก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมดและบางขุนเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร(มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการพลศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการและร่มเกล้า
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระราม 9
มหาวิทยาลัยชินวัตร พญาไท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันอาศรมศิลป์
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เมืองฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ศูนย์บางคล้า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สถาบันวิทยสิริเมธี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศึกษาระยอง
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางพลี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามคำแหง2)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเซีย
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีเขต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบวช
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
วิทยาลัยเทคนิคตราด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ นครนายก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
สถานีวิจัยทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

บริการรถเช่านักศึกษามหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บรถเช่าที่ได้มาตราฐานระดับโลก ด้วยความชำนาญด้านรถเช่ามากว่า 10 ปี ปัจจุบันเรามีบริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลลูกค้าบริการตลอด 24ชั่วโมง มีระบบซับพอร์ตและช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ประจำตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเบอร์ที่ติดต่อได้ 082-2232744 ช่วงนี้มาใหม่ รถเก๋ง รถกระบะขับเอง แบบราคาถูกสุดๆ 800/วัน เช่าหลายวันมีส่วนลดเยอะ บริการความพร้อมของรถยนต์ จากศูนย์ที่เป็นมาตรฐานของรถเอง ปลอดภัยเเน่นอน รถที่ให้บริการเช่าขับเองเป็นแบบเก๋งและกระบะ หลากหลายรุ่นหลากสไตล์ ด้วยปรัญญาการทำงานที่ชัดเจนคือ ทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถใช้บริการรถเช่าได้ ด้วยขั้นตอนที่รวดเร็ว เอกสารน้อย อนุมัติจ่ายรถเร็ว ไม่ต้องรอนาน อัตราการเช่าไม่แพง ลดขั้นตอนต่างๆ และช่วงนี้รถใหม่เข้ามาแล้วอย่าพลาดนะครับ วีออส ตัวใหม่ เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน บริการให้เช่ารถเก๋งของเรา ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง ด้วยราคาประหยัด

บริการรถเก๋ง รถกระบะขับเอง หลากหลายสไตล์

วิธีการเช่ารถ
1.โทรเข้ามาสอบถามรถว่าง
2.เตรียมเอกสาร บัตรประชาชน และใบขับขี่
3.บัตรเครดิต (หากไม่มีบัตรเครดิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเพิ่มโทร 082-2232744)